ТРИСЛАВ - Інтелектуально-духовний парламент

Головна статті
ТРИСЛАВ
Етнічні засади будови суспільства
Етнічні засади будови українського суспільства
Ключові поняття до розробки засад державної конституції
Конституційні засади будови і функціонування держави. Загальні положення і українські особливості
Загальна схема будови і функціонування держави
В цілому суспільство ділиться на чотири класи
Інтелектуально-духовний парламент
Самовідтворення етносу і держави
Всі сторінки

maydan_3

Інтелектуально-духовний парламент

48. При створенні „Інтелектуального парламенту" останній має обиратись таким же чином як і звичайний державний, але виборцями мають бути працівники інтелектуальної сфери: учителі, вчені-дослідники, інженери-проектанти, інженери-конструктори і інженери-технологи, агрономи, лікарі; кваліфіковані працівники (не користувачі, що відносяться до робітників,а творці інформаційних потоків і комунікацій, нових технологій).

49. Духовний парламент обирається за тою ж ступеневою системою від працівників культури (не менеджерів-адміністраторів і не робітників культури, церкви і т.п.), а саме від творців і носіїв культури і духовності: письменників, робітників мистецтва, вихователів, священників. При цьому в парламентах має вводитись обмеження на відсоток не етнічних представників: їх має бути не більше 25% (пропорційно чисельності нацменшини), а головами парламентів можуть бути лише етнічно свідомі представники державо утворюючого етносу.

50. Інтелектуально-духовний двопалатний парламент є вищим законодавчим органом. Нижнім парламентом виступає фінансово-економічний, що видає закони, пов'язані з КЖД: ТЖД і які затверджуються інтелектуально-духовним парламентом.

51. Інтелектуально-духовний парламент діє за статутом етнічної конституції, слідкує за підтримкою в суспільстві морально-етичного кодексу суспільства і видає закони, що сприяють інтелектуально-духовному розвитку суспільства. Ці закони приймаються на спільному засіданні парламентів. Всі закони підписуються президентом. Функції президента виконує особа, обрана більшістю всіма трьома парламентами терміном на рік. Перевибори президента здійснюються з 20 по 31 березня, під час яких функції президента виконує голова інтелектуально-духовного парламенту

Примітка: мається на увазі,що 22 березня є днем народження Білобога, днем Великодня і торжества життя.

52. Виборна система діє безперервно (кожні 7 виборців можуть зібратись при необхідності в який завгодно момент і переобрати старшого; те ж стосується всіх наступних щаблів влади). Обов'язковим установлюється термін переобрання для нижніх (до рівня районів) раз на рік, для міських і обласних організацій – раз на два роки, для територіальних – раз на три роки, для республіканських – раз на чотири роки.

53. Контролює вибори система виборчих комісій на чолі з центральною виборчою, що призначається верхнім, інтелектуально-духовним, парламентом.

54. В кожній державі окрім корінного етносу присутні прошарки інших етносів. Якщо національні (етнічні) меншини зацікавлені в розбудові держави (а не є знаряддям етносів, що захоплюють в даній країні КЖД і ТЖД), то вони мають ті ж права, що й корінний етнос, а саме: на освіту, працю, життєзабезпечення, етнічну культуру і т.д., але в складі важливих функціональних для держави системах (перш за все в економіці, в інформаційній сфері і в духовній), а також у владних структурах їх відсоток не може перевищувати відсотка від загального населення, а за умови зростання чисельності не більше 49% всіх нацменшин до корінного етносу. При цьому право виборного голосу можуть мати лише громадяни, що народились в даній країні.

55. За дотриманням законів, прийнятих парламентами, мають слідкувати державні інститути. Щоб ці інститути і їх службовці не перетворювались у ракові пухлини необхідно налагодити жорсткий контроль за їх діяльністю. Кожен службовець має дати клятву на вірність служіння своєму народу, порушення якої має беззастережно каратись. Службовець, що порушив закони і морально-етичний кодекс, позбавляється права в майбутньому виконувати владні функції, позбавляється майна не лише він, а і його сім'я, а також найближча його родина до рівня середньої прожитковості в країні. Переведення капіталу за кордон без державного дозволу і на збиток країни карається тюремним ув'язненням і примусовими роботами не менше 5 років без права в подальшому займатись фінансами і права виїзду за межі країни.

56. Для збереження відносної рівності між членами суспільства і подолання явища корупції заробіток державного службовця не може перевищувати середній по країні в 5 раз (в усіх без винятку формах), при тому, що кожен службовець кожного року має декларувати рівність прибутку і витрат як і вся його родина «для чого вводиться державна, обов'язкова для всіх електронна форма обліку фінансових надходжень і витрат- .без «живих» грошей.

57. Із власності, що має господар, лише 0,38 може «проїдатись», все інше обов'язкове для підтримки і розбудови КЖД і ТЖД.

58. Всі суперечливі питання між членами суспільства та між владою і громадянами мають вирішуватись через суди. Судді обираються громадою серед претендентів-фахівців, а його рішення затверджуватись комісією присяжних із 12 чоловік, що делегуються за ступеневою системою обрання влади через виборчу систему. Склад Верховного суду затверджується інтелектуально-духовним парламентом. Термін праці суддів без перевиборів не перевищує 5 років.

59. Системними елементами зворотнього зв'язку в суспільстві можуть служити професійні союзи, в склад яких входять представники даної галузі функціонування суспільства. Керівництво професійними союзами обирається не загальними зборами, а через делегування функцій за ступеневою системою.

60. Голосування при виборі державних органів влади і при виборі керівництва професійними союзами обов'язково дублюється прямим і таємним голосуванням. Якщо результати не співпадають – вибори проводяться повторно незалежними представниками виборчої системи шляхом відсторонення на час виборів від владних функцій осіб, що можуть впливати на результати виборів.

61. В конкурентній боротьбі за особисту ТЖД в рамках ТЖД суспільства утворюються спільноти, об'єднані за інтересами. До структур, що відстежують власний інтерес, відносяться не лише партії, клани, мафії, церкви, а й професійні союзи, різні фонди, общини, громади, товариства. Держава має контролювати всі товариства на предмет корисності і шкоди для суспільства, особливо якщо вони фінансуються ззовні.

62. Всі державні інститути мають працювати на принципі зворотнього зв'язку і виконувати лише функції, покладені на них конституцією. Дія цих інституцій в якості знаряддя окремих осіб, структур, організацій, діаспор має нещадно каратись. Покарання має стосуватись як замовників, так і виконавців. Діяльність державних інститутів, особливо військового призначення, має жорстко контролюватись етнічними структурами (священиками, членами духовних етнічних Рад, етнічного парламенту).

63. Інститути нагляду за дієвістю законів (прокуратура), судочинства і виконання покарань мають формуватись за принципом: не менше 75% складу (чисельності етнічних українців в Україні) мають становити етнічні українці. Основними задачами інститутів нагляду мають бути інтереси і задачі державо утворюючого етносу, як фундаменту держави, і запоруки її стійкості та етнічної перспективи.

64. Армія в Україні має змінитись як за змістом, так і структурно. В сучасних умовах не має потреби в усіх видах зброї, достатньо володіти кількома технологіями втрати противником дієздатності, але не для знищення і не для руйнації. Військово-захисні технології мають розроблятись у спеціальних військово-дослідних закладах і при необхідності надаватись місцевим козацьким організаціям.

65. В той же час розширюються функції служб безпеки суспільства. Інститути безпеки України мають відстежувати всі напрямки діяльності конкурентних структур, звертаючи особливу увагу на біосоціальні аспекти зомбіювання людини і етносів (див. додатки).

66. Всі національні меншини в Україні мають жити за нормами і законами держави, поважати і виконувати закони МЕК українського етносу, пам'ятаючи, що в чужий монастир зі своїм статутом не ходять. При даній умові держава має забезпечити представникам нацменшин рівні права і перш за все в збереженні і в розвитку етнічних рис, пам'ятаючи, що нацменшини в своїй життєдіяльності ні в якому разі і ні за яких обставин не повинні бути агресивним знаряддям з боку народів, держав і етносів-конкурентів.

67 Захисні (імунні) функції в державі виконуються відповідними інститутами: армією, поліцією, службою безпеки, судовими структурами. Всі ці інститути мають бути професійними, а і виконавці необхідних функцій мають готуватись виключно у відповідних навчальних закладах. В першу чергу це стосується армії і поліції, де мають служити лише професійно підготовлені кадри. Одночасно війкову підготовку для захисту .ТЖД має проходити вся чоловіча стать етносу ( раз на рік в службовий час до двох тижнів)

68 Кожна держава має свою територію життєдіяльності (географічну, фізичну, інтелектуальну, духовну) і своє місце в життєдіяльності планетарного суспільства, які має захищати і розбудовувати. З цією метою готуються спеціалісти, що забезпечують взаємовідносини з іншими державами, в першу чергу з країнами-сусідами: дипломати, торговці, розвідники, представники-носії етнічних традицій. При цьому держава має перш за все турбуватись про підтримку і розбудову інваріантних етнічних рис (в Україні до етнічних інваріантів відносяться: комічність, універсальність, винахідливість, творчість, гармонійність, освоєння нових територій, вчительство).

69. Важливе місце в функціонуванні державного утворення займають взаємовідносини з церквою. Церква в державі має бути одна, етнічна, і керуватись духовним парламентом. На чолі церкви має бути духовний лідер етносу, що обирається прямим відкритим і таємним голосуванням віруючих. Церква іншої держави завжди є інструментом впливу цієї держави на життєдіяльність тієї, духовну територію якої вона захопила і контролює.

70. Кожна держава має свою космічно-знакову ідентифікацію. Якщо держава етнічна, то її символіка має відповідати етнічним інваріантам, призначенню і ролі етносу в розвитку суспільства. Якщо ж держава виконує функції формування нового етносу або тимчасову задачу, яку можна вирішити об'єднавши зусилля кількох етносів, то символіка імперії-держави відповідає даній задачі.

71. До символіки відносять стяг, знакові символи, гімн. Символами держави України є Триглав (Трисил) і жовто-блакитний стяг. Триглав, як символ комічності, належав послідовникам Всевишнього на Землі: Дані, Посейдону, Будді, Шіві, Нептуну та іншим. Триглав як архетип, як ейдос, як дхарма, є ознакою комічності України. Жовто-блакитний стяг є символом поєднання розуму і виховності, сонячного проміння і води.

72. Пріоритетами України, як держави, є збереження і розвиток інваріантних рис українського етносу на шляху його космічного сходження.

73 .Важливе місце в існуванні і функціонуванні держави займає територіальний поділ. В географічному і в виробничому відношенні різні області виконують різні функції. Але так само, як в єдиному організмі, в складній природній системі цілому є „серце", є „мозок", є „печінка", так і в державі окрім загальної структури має бути столиця, як інтелектуальний центр, промислово-виробнича столиця і духовний центр. Перераховані функції можуть бути в одному місці, але краще їх рознести, щоб не змішувались і не дублювались функції (за принципом захоплення чужої території).

74. У взаємовідносинах з іншими державами етнічна держава має виходити з принципу розбудови своєї ТЖД і КЖД, які б дозволили найкращим чином виконувати свої задачі у відповідності з планетарним призначенням (об'єднуватись, коли це доцільно; роз'єднуватись, захищатись і розбудовуватись, якщо прагнення держав антагоністичні). Але при цьому завжди пам'ятаючи: найважливіший принцип буття живого, розумного Всесвіту: не нашкодити! Не руйнувати середовище власного існування, не руйнувати біосферу і планетарне середовище, як основу розвитку людства в цілому; запобігати тому ж з боку інших держав і не допускати , щоб інші держави, користуючись «благими принципами» не поневолювали твій етнос.

75. Предметом постійної пильної уваги держави має бути екологія території життєдіяльності етносу, а саме:

- геофізична (механічні, теплові, енергетичні забруднення);

- хімічна (перш за все забруднення елементами, створеними людьми);

- генетична (вирощування і розповсюдження генетично-модіфікованих представників флори і фауни, особливо з непрогнозованими наслідками їх життєдіяльності);

- інформаційна (особливо як інструмент розтління і руйнації свідомості людини, суспільної свідомості, і, перш за все, етнічної; як інструмент захоплення інформаційного простору етносу);

- духовна (особливо зомбіювання людини церквою іншого етносу, що є знаряддям агресії останньої на теренах ТЖД етносу).

76. Ознаками стійкості і життєздатності етносу і держави є:

- приріст населення (за рахунок етнічної народжуваності) більший за смертність;

- приріст економіки (перш за все виробничої бази) більший за втрати продуктивності відмираючих галузей;

- поїдання суспільного продукту менше 2/5;

- середовище життєдіяльності не менше, ніж на 3/5 повинно мати етнічні ознаки;

- у владі має бутит не менше 75% представників державоутворюючого етносу (це ж співвідношення має бути у всіх сферах життєдіяльності етносу і, перш за все, в фінансовій і інформаційній областях).

77. При невиконанні даних обмежень мова має йти про загрози для існування етносу, про незадовільний стан його КЖД. Якщо держава залишає хоча б одну сторону КЖД без пильної уваги, ця сторона буде окупована конкурентами (пустий дім буде завжди заселений кимось іншим).

78. В функції держави має входити обов'язкове забезпечення працездатних громадян роботою і здоровими умовами праці, а людей з вадами і непрацездатних мінімумом соціального забезпечення. При цьому перевага в якості соціальних послуг має надаватись майбутньому етносу – материнству і дитинству. Суспільство має жити за законом: хто не працює – той не їсть (під працею розуміється не імітація і не паразитування, а продуктивна діяльність на благо етносу. Продуктивна праця має завершуватись інтелектуальним, духовним чи матеріальним результатом).

79. Земельні угіддя мають бути розподілені таким чином, щоб зберігся генофонд місцевої фауни і флори. Під національні парки, заповідні території має бути відведена третина всієї території України. Водні ресурси не повинні відчувати на собі фатального впливу діяльності людини. Всі водні ресурси, що використовуються, мають працювати по схемі замкнутих циклів і ні в якому разі не потрапляти не лише у водоймища, а й на сусідні території ні через землю, ні через воду, ні через повітря.

80. Зовнішня політика України має проводитись під гаслами:

- ми завжди співпрацюємо з усіма, хто працює над планетарними і загальнолюдськими проблемами;

- ми поважаємо всі інші країни, народи, діаспори, міжнародні організації, загальнолюдські кодекси і цінності, але ніколи і нікому не дозволимо паразитувати на Україні і на українцях;

- ми підтримуємо все, що на благо України і планетарному суспільству і маємо карати все, що шкодить її розвитку, розбудові, зростанню. Для нас не існує ні друзів, ні ворогів, а лише інтереси України і її майбутнє , інтереси майбутнього людства.

81. Підвищеної уваги і піклування в державі потребує мова. У відповідності з принципом Короленко-Кюрі, якщо в державі паралельно функціонують дві мови, то можливі лише два варіанти розвитку подій: а) одна мова витіснить, зруйнує другу, або ж б) країна розділиться за мовною ознакою. В Україні зусиллями Російської імперії та імперії „Радянського союзу" російська мова, що є церковно-слов'янським варіантом староболгарської мови з домішками тюркських і угро-фінських мов, заполонила майже на 50% інформаційний простір. Однією з осново утворюючих підстав становлення і розвитку етносу є мова. Етнос, що втратив мову, в більшості випадків втрачає і здатність вирішувати задачі, покладені на нього. Державною мовою в Україні має бути лише одна – українська (читай – руська від Русі, а не Росії). Всі посилання на дві державні мови мають розцінюватись як агресія з боку сусідських іншомовних держав, що прагнуть перетворити український етнос у свій «придаток».

82. ХХІ сторіччя є сторіччям глобалізації всіх процесів на земній кулі, в тому числі і такого негативного явища як «тероризм». Найбільш вразливими до «тероризму» стають структури-«динозаври», які за законами еволюції мають «вимерти». До таких структур відносяться міста-мегаполіси, комунікаційні, енергетичні, інформаційні та інші мережі. Замість структур-динозаврів мають з'явитись невеликі, але більш функціональні, більш незалежні, більш автономні структури, що входитимуть до своєрідних «популяцій», побудованих за принципами, наближеними до природних. Територіально нові структури будуть побудовані і функціонуватимуть на принципі «біоценозів». Модельно такі «біоценози» представлятимуть суперсучасні «хутори» з своєю територією, замкнутим майже по всіх параметрах, колообігом процесів, з використанням практично лише власних ресурсів.

ukraina_5

83. Такі утворення (умовно ССХ) в межах держав повинні мати самоврядування по всіх питаннях життєзабезпечення і розвитку, окрім загально етнічних. Територіально ССХ об'єднуватимуться за принципами ієрархії функціонально-територіальної діяльності (в організмі це спеціалізовані органи, що відрізняються лише результатом своєї діяльності в рамках організму в цілому).

84. Громадянином України може вважатись лише людина, що народилась, виросла і сформувалась на території України (в етнічному відношенні – в басейнах річок, що впадають в Чорне море - Руське). Громадянам, що в силу тих чи інших обставин проживають тривалий час в Україні, надається тимчасовий статус громадянина України і рівні права з етнічними громадянами в питаннях життєзабезпечення, життєздатності і розвитку України, але такі громадяни не можуть впливати на питання життєздатності етносу і держави, як тактичного знаряддя стратегічних етнічних задач..